اداره کل امور اداری و مالی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/02 21:22 ویرایش : ‎1396/03/23 12:04 بازدید: 18808

شرح وظایف :  

 1. انجام کلیه امورپرسنلی واداری کارکنان استانداری ،فرمانداری هاوبخشداری ها درحدود اختیارات قانونی تفویض شده .
 2. انجام تشریفات قانونی استخدام  وتهیه وصدور احکام استخدامی کارکنان  استانداری و واحدهای تابعه درحدوداختیارات تفویض شده .
 3. تکمیل و تنظیم پرونده‌های پرسنلی و تهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری .
 4. اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری .
 5. تهیه وصدوراحکام مرخصی‌های کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوط .
 6. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و برنامه‌ریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه .
 7. تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصابات وماموریت مستخدمین در حوزه استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات .
 8. انجام امور پرسنلی ، بازنشستگان و موظفین استانداری و واحدهای تابعه .
 9. تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا ( اعم از مستمربا غیرمستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه .
 10. ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطلاعات پرسنلی بر اساس احکام صادره به‌منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاری  استانداری و واحدهای تابعه .
 11. انجام اقدامات لازم به‌منظور برقراری تسهیلات رفاهی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .
 12. دریافت ، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره .
 13. تفکیک  و ارجاع نامه‌های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه به‌منظور تسریع درانجام امور.
 14. بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات واسنادومدارک و اوراق عادی استانداری وانجام امور جاری .
 15. نگاهداری دفاتر اعتبارات وتامین هزینه‌ها بر اساس  اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه .
 16. انجام امور دریافت‌ها  و پرداخت‌های مستمروغیرمستمر استانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط .
 17. تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه‌های مستمروغیرمستمر استانداری و ثبت ارقام هزینه دردفاترمربوط .
 18. تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری .
 19. اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواست‌های صادرشده .
 20. انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده .
 21. رسیدگی به اسناد هزینه ازنظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه .
 22. تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط .
 23. نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش‌های لازم .
 24. بررسی و تهیه لوازم موردنیاز وانجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات وحدوداعتبارات
 25. تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبارواسنادخرید .
 26. تنظیم سرویس تلفن ، روشنایی و تأسیسات و برنامه کار خدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کارآنها .
 27. مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش‌سوزی و سایر اتفاقات .
 28. نظارت برانجام امور نقلیه و حمل‌ونقل  استانداری و واحدهای تابعه .
 29. رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی به‌منظور صدور رأی قطعی در موارد اختلاف .
 30. برنامه‌ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی